Photo: Tomio Araki
Photo: Anna Saintout
Photo: Juliana Wiklund
Photo: Anna Saintout
Photo: Juliana Wiklund
Photo: Arantxa Hurtado
Photo: Antonia Sehlstedt
Dramaten
Photo: Jimmy Meurling
Mälarhöjdens Outdoor theatre
Photo: Juliana Wiklund
Photo: Tomio Araki
Photo: Jimmy Meurling

Satans Demokrati (Satan's Democracy)